18.5.08

Pointy Bits


Pointy Bits, originally uploaded by _saturnine.